ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Isikuandmete vastutav töötleja on FeltCar OÜ, registrikood 14993536, aadress Ehitajate tee 18/2, Pärnu 80010, Eesti, e-post: info@feltcar.ee.

Käesolevad privaatsustingimused sätestavad andmesubjekti isikuandmete töötlemise korra, sealhulgas isikuandmed, milliseid FeltCar OÜ töötleb, FeltCar OÜ poolt isikuandmete töötlemise alused, põhimõtted ja eesmärgid, andmesubjekti õigused ja FeltCar OÜ kohustused isikuandmete töötlemisel ning turvameetmed isikuandmete kaitseks.

FeltCar OÜ võib volitada andmesubjekti isikuandmeid töötlema teisi isikuid või asutusi, kes on kohustatud töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsuses hoidma ning tagama õigusaktidest tulenevate volitatud töötlejale laienevate kohustuste täitmine. Volitatud töötlejate nimed ja kontaktandmed teeb FeltCar OÜ andmesubjektile kättesaadavaks andmesubjekti kirjaliku taotluse alusel.

Volitatud töötlejate või nende andmete muutudes täiendatakse seda nimekirja mõistliku aja vältel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates andmete muutumisest.

MÕISTED

Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on FeltCar OÜ´l teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust kliendid, salongi külastajad, päringute või küsimuste esitajad, koostööpartnerid, juriidilisest isikust klientide esindajad;

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava andmesubjekti, sh kliendi kohta;

Andmekaitsemäärus on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta;

Kliendiandmed on igasugune info (sh isikuandmetena käsitletav info), mis on FeltCar OÜ´le kliendi või tema esindajate kohta teada;

Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada FeltCar OÜ poolt osutatavaid teenuseid või on mingil muul viisil FeltCar OÜ teenustega seotud;

Kolmas isik on iga isik, kes ei ole andmesubjekt ise, FeltCar OÜ ega FeltCar OÜ töötaja ning kes määrab üksi või koos teise isikuga kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid;

Leping on FeltCar OÜ ja kliendi vahel sõlmitud mistahes sisuga leping;

Privaatsustingimused on käesolev tekst, mis sätestab FeltCar OÜ isikuandmete töötlemise põhimõtteid;

Töötlemine on igasugune andmesubjekti isikuandmetega tehtav toiming (sh kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, süstematiseerimine, ligipääsu andmine, kasutamine, päringute tegemine, edastamine, kustutamine jne), sõltumata toimingu teostamise viisist või kasutatavatest vahenditest.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ÕIGUSLIK ALUS

FeltCar OÜ töötleb (sealhulgas kogub, salvestab ja säilitab) isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks;
 • andmesubjektile teenuste osutamiseks;
 • turundus- ja tarbijaharjumuste ning kliendirahulolu uuringute koostamiseks;
 • otseturundustuse korraldamiseks;
 • muudeks FeltCar OÜ poolt andmesubjektiga sõlmitud lepingu eesmärkide saavutamiseks, sealhulgas FeltCar OÜ poolt pakutavate teenuste arendamiseks ja kvaliteedi parandamise vajalikeks toiminguteks.

 

Isikuandmete töötlemise alused on:

 • andmesubjekti nõusolek;
 • seadused ja muud õigusaktid.

 

FeltCar OÜ säilitab andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti ja FeltCar OÜ vahelisest lepingust tulenevate kohustuste täitmiseni või lepingulise suhte lõppemiseni või kuni FeltCar OÜ-le seadusest tuleneva andmete säilitamise kohustuse lõppemiseni. 

ISIKUANDMED, MIDA TÖÖDELDAKSE

FeltCar OÜ töötleb muuhulgas järgimisi andmesubjekti isikuandmeid:

 • andmesubjekti andmed (nimi, isikut tõendava dokumendi number, kehtivusaeg);
 • andmesubjekti kontaktandmed (nimi, aadress, e-post, telefoninumber);
 • andmesubjekti valduses  oleva sõiduki andmed ( mark, modifikatsioon, tehasetähis – VIN kood, väljalaske aasta, hooldusajalugu, tehnilised näitajad);
 • muud andmesubjekti ja FeltCar OÜ vahel lepingueelsete läbirääkimiste ja/või sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud andmesubjekti andmed.

 

Andmesubjekt annab nõusoleku nii selliste andmesubjekti isikuandmete töötlemise kohta, mille FeltCar OÜ on saanud andmesubjektilt endalt, kui ka andmesubjekti selliste isikuandmete kohta, mille FeltCar OÜ on saanud kolmandatelt isikutelt.

Andmesubjekt on kohustatud viivitamatult informeerima FeltCar OÜ-i kõigist isikuandmete muudatustest võrreldes andmesubjekti ja FeltCar OÜ vahel sõlmitud lepingutes või FeltCar OÜ-le esitatud dokumentides andmesubjekti poolt esitatud isikuandmetega.

ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Andmesubjektil on õigus igal ajal saada teavet töödeldavate isikuandmete ja nende kasutamise kohta või nõuda nende muutmist.

Andmesubjekti vastavasisulisel taotlusel kohustub FeltCar OÜ andmesubjektile teatavaks tegema andmesubjekti isikuandmed ning nende töötlemist puudutava teabe, sealhulgas töötlemise eesmärgid; isikuandmete koosseisu ja allikad; kolmandad isikud või nende kategooriad, kellele isikuandmete edastamine on lubatud; kolmandad isikud, kellele tema isikuandmeid on edastatud; isikuandmete töötleja või tema esindaja nime ning isikuandmete töötleja aadressi ja muud kontaktandmed. FeltCar OÜ kohustub andma andmesubjektile teavet ja väljastama nõutavad isikuandmed või põhjendama andmete väljastamisest või teabe andmisest keeldumist vastavasisulise taotluse saamisest alates viie (5) tööpäeva jooksul. 

Andmesubjektil on õigus igal ajal õigus nõuda teda puudutavate ebaõigete isikuandmete viivitamatut parandamist, sealhulgas mittetäielike isikuandmete parandamist.

Andmesubjektil on õigus saada teda puudutavaid isikuandmeid, mida ta on FeltCar OÜ-le esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, ilma et FeltCar OÜ seda takistaks.

Andmesubjektil on õigus igal ajal keelata teda käsitlevate andmete töötlemine tarbijaharjumuste uurimiseks või otseturustuseks ja andmete üleandmine kolmandatele isikutele, kes soovivad neid kasutada tarbijaharjumuste uurimiseks või otseturustuseks.

Andmesubjektil on õigus igal ajal oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust, samuti ei mõjuta nõusoleku tagasivõtmine andmesubjekti isikuandmete töötlemist osas, milles isikuandmete töötlemine toimub seaduse alusel.

Andmesubjektil on õigus nõuda tema isikuandmete töötlemise piiramist või lõpetamist, isikuandmete avalikustamise või neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist või kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist, kui isikuandmete töötlemine ei ole õigusaktide kohaselt lubatud.

Andmesubjektil on õigus nõuda FeltCar OÜ-lt  isikuandmete töötlemise piiramist muu hulgas juhul, kui:

 • andmesubjekt vaidlustab isikuandmete õigsuse, ajaks, mis võimaldab FeltCar OÜ-l isikuandmete õigsust kontrollida;
 • isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist, vaid kasutamise piiramist;
 • FeltCar OÜ ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid need on andmesubjektile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

 

Andmesubjektil on õigus nõuda, et FeltCar OÜ kustutaks põhjendamatu viivituseta teda puudutavad isikuandmed ja FeltCar OÜ on kohustatud kustutama isikuandmed põhjendamatu viivituseta muu hulgas juhul, kui:

 • isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;
 • andmesubjekt võtab töötlemiseks antud nõusoleku tagasi ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;
 • isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
 • isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita FeltCar OÜ suhtes kohaldatava liidu või liikmesriigi õigusega ette nähtud juriidilist kohustust.

 

FeltCar OÜ kohustub andmesubjekti isikuandmete parandamise, kustutamise või isikuandmete  töötlemise piiramise korral viivitamata teavitama sellest kolmandaid isikuid, kellelt isikuandmed saadi või kellele isikuandmeid edastati, kui see on tehniliselt võimalik ega too kaasa ebaproportsionaalselt suuri kulutusi.

Andmesubjekt kohustub esitama kõik isikuandmeid puudutavad taotlused ja nõuded elektrooniliselt digitaalallkirjastatuna e-postiaadressil info@feltcar.ee.

FELTCAR OÜ KOHUSTUSED

FeltCar OÜ on kohustatud isikuandmeid töötlema, sealhulgas isikuandmeid koguma, edastama ja säilitama, käesolevates tingimustes ja muudes isikuandmete töötlemisega seonduvates FeltCar OÜ eeskirjades ning isikuandmete kaitse seaduses ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määruses (EL) nr 2016/679 ja teistes asjakohastes õigusaktides sätestatud korras, eesmärkidel ja tingimustel.

TURVALISUS

FeltCar OÜ järgib oma tegevuses isikuandmete kaitse põhimõtteid ning teeb kõik endast oleneva, et isikuandmete töötlemine, sealhulgas isikuandmete kogumine, edastamine, ja säilitamine, toimuks viisil, mis tagab isikuandmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse vastavalt isikuandmete olemusele, sealhulgas rakendab isikuandmete turvalise töötlemise tagamiseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslike meetmeid.

OTSETURUNDUSTEATED

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundus teadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturundus teateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

ANDMESUBJEKTI ÕIGUSTE KAITSE

Andmesubjektil on õigus pöörduda isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega FeltCar OÜ poole e-posti aadressil info@feltcar.ee.

Andmesubjektil on lisaks igal ajal õigus tema õiguste rikkumise korral pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või pädeva kohtu poole.